25/07/2007

ςηκιτπο ησηκσα αιμ ηλλΑ

?ατωρπ ιεσυδ ιεχε αν ςιρωχ ςοιλη ςανε ελιετενα αθ εγαρα ςωΠ
…υομ ηχυψ ωσητωρ εσ ημ αν ωροπμ νεδ ,αιλακγα εμακητσαριομ υοπ ςοναρυο ο ςονιεκε ςωπό ,υομ ςωφ οτ όπα νυονωταμ αν ςειοννε ,ςυοπωρθνα ,ανεμιεκιτνα ,ατναπ ατ υομ ωρυγ ωπελβ αρωτ ςωπό ιΚ …ανεμ εσ ςευετσιπ ,ιεσαλεγομαχ αχιΕ …υομ αρω η ιεθρε αθ ,ωλλιετανα αθ ιτό ιεπ ςεχιε υομ ημγιτσ αιοπαΚ
…ασηταρκ εσ ςεγυεφε ετοπο ιταιγ ,ιεκε νυομη νεδ ςεσαισηλπ εμ ετοπο ιταιγ ,ςεμγιτσ εσ ςοκιτσαρυοκ οσοτ ιαμονιγ ιταιγ ,ασυοπαγα ιτ,ό ασαχεξ ιακ υοτ ηραβ ατ ωβαλανα αν ιακ ομσοκ νοτ ωσωσ αν αλεθη ιταιγ ,ςεσυοτιοκ εμ ετοπο αιταμ ατ ανωλημαχ ιταιγ ,ύλοπ οσοτ ασηγρα ιταιγ ,ανεσ εσ ωσηγηξε αν ιεχε αισαμηΣ .υλοπ οσοτ ιαμοζαιον υοπ ανεσ αιγ ανακε αγιλ ασοπ οτ ιαμοναβμαλιτνα υοπ ,ήτυα ικ νασ ςεμγιτσ νυοχραπΥ
.ανεμσινορχορετε ατναΠ .αιταμ ατσ αζατιοκ εσ αθ αρωτ ςωμό ,ησητναπα ωχε νεδ ιλαΠ .ωτακ ωζατιοκ αν ασιχρα ιακ ωρεξ νεδ ασητναπα υοΣ .ςυολο εμ υομ οτυαε νοτ ωνιρκγυσ ιταιγ ςεσητωρ εμ ςελλαορπ ςιΤ
…ςονομ οσοτ ςωμό ,αμεψ ιανίε νεδ ,ωρεξ οτ ότυα ,ιαν ,ςοκιδανομ ιακ ,ςονομ οσοτ ιλαπ ασωινε εσωρεμηξ ςιλομ ςωμό ικ ,εσηρογηραπ εμ ήτυα ηψεκσ η ότυα ιακ νασ υδαρβ ανέ ,ςοκιδανομ ιαμιε ,ςονομ ιαμιε νεΔ .αμεθ ολλά ανέ ιανίε ότυα αλλα ,ανεσ εμ ονομ ιχό ιαΚ
.ςυοπυτ ςυοτ ωαταρκ αν ωθαπσορπ αν οτ εμ ονορχ ύλοπ ιεσαχ ωχε ιτό ωθωιν ιακ ,ωφαργ υοσ αινορΧ .νοελπ ςωμό ςιερεξ εμ ,αμμαργ ανέ αιγ ηχρα ηληλλατακ η ιανίε νημ αν οτυα ςωσΙ“

0 σχόλια: